SV.84 คราบาวทาแมน
ใหม่
SV.83 ริวมะ
ปกติ
SV.82 คาตาคุริ
ปกติ
SV.81 โมเน่
ปกติ
SV.80 ลาบูน
ปกติ
SV.79 แพนด้าแมน
ปกติ

Privacy Policy

Team of Service – เงื่อนไขการใช้บริการ

การสมัครขอรับชื่อสมาชิก POP2 ID ให้เป็นไปตามวิธีการที่ Pocket Pirate 2 Online กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต

ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่ Pocket Pirate 2 Online กำหนดไว้หาก Pocket Pirate 2 Online ตรวจพบว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง Pocket Pirate 2 Online ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Pocket Pirate 2 Online แต่ประการใด

อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่ Pocket Pirate 2 Online และ/หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ สมาชิกตกลงให้เป็นข้อมูลของ Pocket Pirate 2 Online และตกลงยินยอมให้ Pocket Pirate 2 Online เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือข้อมูลการใช้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆตามการร้องขอของหน่วยงานราชการนั้นๆได้ตามความเหมาะสม \r\n

ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆที่ Playwith ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ในการตั้งชื่อสมาชิก POP2 ID Pocket Pirate 2 Online ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง Pocket Pirate 2 Online /ทีมงานเกมต่างๆของ Pocket Pirate 2 Online /บริษัทต่างๆ รวมตลอดถึง เจ้าของ/ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ/ทีมงานเกมออนไลน์ต่างๆที่ Pocket Pirate 2 Online ให้บริการ อาทิเช่น gamemaster, gm, webmaster, administrator, admin, Playwith รวมถึงคำต่างๆที่ไม่เหมาะสม

ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่ง Pocket Pirate 2 Online กำหนดใช้สำหรับบริการชื่อสมาชิก POP2 ID และบริการเกมต่างๆอย่างเคร่งครัด หาก Playwith ตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ

กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ สมาชิกยินยอมให้ Pocket Pirate 2 Online มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ USER ID เกมต่างๆภายใต้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ของสมาชิก โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกและไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า\r\n

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และสมาชิกยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานสมาชิกตกลงยอมรับว่า Pocket Pirate 2 Online ได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และสมาชิกยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย,การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานชื่อสมาชิก USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกมต่างๆ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าวจาก Pocket Pirate 2 Online โดยสิ้นเชิง

ห้ามผู้ใช้บริการนำ USER ID และ PASSWORD ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ร่วมใช้งานหรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น

สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า ชื่อสมาชิก POP2 ID ที่สมาชิกสมัครไว้, USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก POP2 ID สิ่งของต่างๆ (Items) ในเกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนใช้บริการ USER ID ของเกมนั้นๆ เป็นทรัพย์สินของ Pocket Pirate 2 Online Items ที่สมาชิกได้รับจากการต่อสู้, การแลกเปลี่ยนภายในเกม, กิจกรรมต่างๆทั้งภายในเกมและนอกเกม, การแลกเปลี่ยน Items จากมูลค่าบัตร ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้ Items โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ใน Items แต่อย่างใด สมาชิกยินยอมให้ Pocket Pirate 2 Online เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ที่สมาชิกสมัครไว้, USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก POP2 IDและ/หรือ Items ต่างๆที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการเกมต่างๆหรือการแลกเปลี่ยน items จากมูลค่าบัตรที่เติมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ Pocket Pirate 2 Online ยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID รวมถึง USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก POP2 ID และสมาชิกตกลงยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Playwith แต่ประการใด\r\n

Pocket Pirate 2 Online ขอสงวนสิทธิระงับ, ยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวสมาชิกล่วงหน้า

ข้อตกลงการใช้โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ใดๆภายใต้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะและให้ถือตามข้อตกลงฉบับนี้

การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ชื่อสมาชิกกับเกมออนไลน์ต่างๆที่ Pocket Pirate 2 Online ให้บริการภายใต้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

สมาชิกเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และสมาชิกตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจาก Pocket Pirate 2 Online ทั้งสิ้น ในกรณีที่สมาชิกถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID รวมตลอดถึง การถูกระงับการให้บริการ USER ID เกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก POP2 ID ทุกกรณี

ในกรณีที่สมาชิกถูกระงับการให้บริการ USER ID เกมใดๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก POP2 IDไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร สมาชิกยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการตามมูลค่าบัตร ที่คงเหลือจากการที่สมาชิกได้เติมไว้ รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร เป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Pocket Pirate 2 Online ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการชื่อสมาชิก POP2 ID หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกตกลงและยินยอมให้ Pocket Pirate 2 Online ระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิก POP2 ID ที่เกิดกรณีพิพาทใดๆ เช่น ข้อพิพาทจากการใช้บัตรเติมเงิน ข้อพิพาทจากการปฏิบัติผิดกฎ กติกา การเล่นเกมต่างๆ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะยุติ